Các phân xưởng SX thành phẩm

Nhân viên phân xưởng chưng cất

Phân xưởng đóng chai

Phân xưởng đóng lon

Phân xưởng đóng gói túi lọc